V Міжнародна науково-практична конференція «ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА, НАУКА ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ»

V Міжнародна науково-практична конференція «ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА, НАУКА ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВНЗ
«ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у V Міжнародній науково-практичній конференції

«ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА, НАУКА ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ»

Конференція відбудеться 28–29 березня 2013 року на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, вул. Потапова, 9, факультет психології).
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти, а також практичні психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники і ін.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання сучасної психології здоров’я: методологічно-концептуальні, теоретичні та прикладні аспекти.
2. Роль здоров’я, освіти, науки в особистісному та професійному становленні молоді.
3. Психологічна служба на захисті здоров’я: діяльність психологів освітніх та медичних установ.
4. Соціально-психологічні проблеми реабілітації, інтеграції, інклюзіії та супроводу осіб з особливими потребами.
5. Розвиток психологічної освіти та психологічної практики в Україні на шляху інтеграції в Болонський процес.

У рамках конференції запланована робота пленарного і секційних засідань (перший день) та робота майстер-класів і ворк-шопів (другий день).

Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн.(очна форма) або 50 грн. (заочна). У його вартість входить підготовка матеріалів конференції, перерва на каву, участь у майстер-класах і воркшопах, а також можливість представити власний майстер-клас. Оргвнесок не включає вартості (100 грн.) участі у вечірньому фуршеті. Бажаючі брати участь у вечірньому фуршеті вказують це у заявці. Оплату оргвнеску та участі у фуршеті надсилати за адресою: 43000, м. Луцьк, 8-й Малоомелянівський провулок, буд. 11 на ім`я Мушкевич Мирослави Іванівни. Призначення платежу – оргвнесок за участь у конференції.
Копію квитанції про сплату оргвнеску і заявки на участь у конференції надсилати у електронному вигляді на адресу: mira_mush@yahoo.com; max_um@rambler.ru до 10 березня 2013 року. Після 10 березня 2013 року (початок друку програм) прийом заявок буде припинено.

ЗАЯВКА
на участь у конференції «Здоров’я, освіта, наука, та самореалізація молоді»

1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________
2. Назва та адреса організації ____________________________________________________
3. Посада _____________________________________________________________________
4. Науковий ступінь ____________________________________________________________
5. Тематичний напрям __________________________________________________________
6. Тема доповіді _______________________________________________________________
7. Контактна адреса ____________________________________________________________
8. Контактний телефон _________________________________________________________
9. Е-mail ______________________________________________________________________
10. Потреба в готелі ____________________________________________________________
11. Участь у вечірньому фуршеті : ТАК НІ

Контактна особа (заявка, оргвнесок) – Мушкевич Мирослава Іванівна,
тел. моб.: (067)6485311; (095)1560684; тел. роб.: (0332)249001;
e-mail: mira_mush@yahoo.com, max_um@rambler.ru

Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції.

Статті учасників конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць, що входить до переліку фахових видань ВАК України з психологічних та педагогічних наук. Видання збірника орієнтовно планується у травні-червні 2013 р.

Вимоги до оформлення статей:
1. Обсяг статті – 10–12 сторінок (20 тис. знаків). Обов’язкова анотація (3-5 речень) та ключові слова статті українською, російською та англійською мовами, які розміщуються після заголовка статті.
2. Матеріали подаються на паперовому (з авторським підписом) та електронному носіях.
3. Електронний варіант: файл формату «doc» чи «rtf» на диску або надісланий електронною поштою. Шрифт «Times New Roman», кегль – 14; міжрядковий інтервал –1,5; поля: зліва – 3 см, зверху, знизу – 2 см, справа – 1,5 см; абзацний відступ – 1,25 см.
4. УДК – у лівому верхньому кутку; прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (установа) вказуються у правому кутку; назва статті – напівжирними літерами посередині тексту.
5. Список літератури подається наприкінці статті і оформлюється згідно вимог ВАК (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.), посилання на кожне джерело в тексті статті за формою [1, с. 3] обов’язкове.
6. Стаття має відповідати вимогам ВАК до публікацій у фахових виданнях (Постанова ВАК України № 1-02/03 від 05.01.2003 р.), а саме містити такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; 3) виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
При невідповідності зазначеним вимогам ВАК України статті до друку не приймаються. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Рішення про включення статті в збірник ухвалює редакційна колегія. Редколегія зберігає за собою право на редагування, скорочення та відхилення матеріалів.
Статті надсилати на паперовому (з підписом автора) та електронному носіях до 10 березня 2013 року (включно) за адресою: Рівненський інститут Університету «Україна», вул. Котляревського, 1-в, м. Рівне, 33028, Україна (з приміткою «Матеріали конференції»). Електронний варіант статті разом з відсканованою копією платіжного чеку надсилати на диску або на e-mail:
nauka.riua@gmail.com або
nazarevich@bk.ru
Вартість публікації статті – 30 грн. за 1 стор.
Контактні особи, які координують прийняття статей:
Дячук Ольга Антонівна, тел. моб.: (067)1317440, e-mail: nauka.riua@gmail.com
Назаревич Вікторія Вячеславівна, тел. моб.: (067)7317265, e-mail: nazarevich@bk.ru

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 159.947.5
Назаревич Вікторія Вячеславівна, к.психол.н., професор, завідувач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна»

РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація статті українською мовою.
Ключові слова: слова українською мовою.
Аннотация статьи на русском языке.
Ключевые слова: слова на русском языке.
Annotation in English.
Key words: words in English.

Текст статті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Арт-терапія
Из книги: «Я АРТ»
0
    0
    Кошик
    Кошик порожній
      Calculate Shipping
      Apply Coupon