«Лялькотерапія як метод психологічної допомоги особистості»

 

 

Назаревич Вікторія  ©

Мета: сформувати базові вміння та навички психолога в процесі психологічної допомоги засобами ігротерапії та лялькотерапії.

Цільова аудиторія: педагоги, вихователі, дитячі психологи, соціальні працівники, соціальні педагоги, ігротерапевти , арт – терапевти, студенти, батьки.

 

Тематичний план програми

1. Лялька як архитипічний інструмент соціалізації та розвитку особистості. Активація ментальної пам’яті  через лялькотерапію. 6 год.
2. Особливості організації ігрового простору в психотерапевтичних цілях. Правила взаємодії з клієнтом та ляльками. 6 год.
3. Види лялькотерапії: Пальчиковий театр, тіньовий театр, настільний театр ляльок. 6 год.
4. Ляльки для ігр – моделювання та ігр – драматизації в процесі психологічної допомоги. 6 год.
5. Створення ляльок талісманів, оберегів та ляльок – помічників як основа формування самотерапевтичного простору. 6 год.
6. Корекція психологічних проблем через поляризацію образів ляльок. 6 год.
7. Корекція батьківсько – сімейних, дитячих відносин, через лялько – моделювання стосунків. 6 год.
8. Використання музикотерапії та пластично – танцювального досвіду клієнта як форма психокорекції за допомогою ляльок. 6 год.
9. Створення ляльок з пластичних матеріалів (глина, тісто, пластилін) як форми від реагування відчуттів та формування творчої експресії. 6 год.
10. Казкотерапія за допомогою ляльок та іграшок, створення терапевтичного простору, фантазій. 6 год.

 

 

Всього                                                                                                                                            60 год.

 

Навчання  проводиться в інтерактивних навчальних групах, де відпрацьовуються базові теоретичні знання, практично реалізуються вправи, техніки та прийоми. Опрацьовуються клієнтські випадки.

 

Тема 1.  Лялька як архитипічний інструмент соціалізації та розвитку особистості. Активація ментальної пам’яті  через лялькотерапію.

План реалізації теми:

 1. Історичний шлях ляльки до психотерапії.
 2. Глибинне коріння створення ляльок нашими предками.
 3. Лялька як форма соціалізації особистості.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Коли іграшок ще не було то…
 2. «Чому саме лялька» – навчальна гра.
 3. Техніка «Лялька мого дитинства».
 4. Техніка фототерапії «Перша лялька на світі».
 5. Родовід ляльок світу.

Форма роботи: глинотерапія, візуалізація, фототерапія, навчальна гра, ізотехніки.

Кількість годин: 6 годин.

 

Література по темі:

 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб.дл студ.сред. и высш.учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

2. Медведева Е.А. Специальное образование детей с трудностями в обучении: задержка психического развития // Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой – М.: 2000.

3. Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике / Сост. М.А. Поваляева. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.

4. Татаринцева А.Ю. Детские страхи: куклотерапия в помощь детям. – СПб: Изд-во Речь, 2007.

5. Чебанян Г.Г., Красикова А.Р. Куклотерапия в коррекционной и лечебной педагогике // Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная монография / Под общ. ред. М.А. Поваляевой. – Ростов н/Д: Феникс, 2002.

 

 

 

Тема 2 . Особливості організації ігрового простору в психотерапевтичних цілях. Правила взаємодії з клієнтом та ляльками.

План реалізації теми:

 1. Оформлення ігротерапевтичного кабінету.
 2. Правила формування колекцій ігротерапії ( іграшки добра та зла, сили та сором’язливісті, любові та ненависті і т. д.).
 3. Знайомство з правилами ігротерапії із застосуванням ляльок.
 4. Підбір ляльок під особливості клієнтів та проблем.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Простір мого дитинства (візуалізація).
 2. Створення своєї терапевтичної ляльки (аплікація).
 3. Ідеальний кабінет лялькотерапевта.
 4. Що можна сказати лялькам, а не можна людині.
 5. Про що мовчать іграшки.

 

Форма роботи: бібліотерапія, моделювання, рольова гра, ділова гра, навчальна гра.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креа-тивной терапии. — СПб.: ТЦ «СФЕРА», 2001. — 400 с.

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Тихонова Е. А. Проективная диагнос-тика в сказкотерапии. — СПб.: Речь, 2003. — 208 с.

3. Кздьюсон X., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. — СПб.Литер, 2001. — 416 с.

4. Медведева И., Шишова Т. Книга для трудньіх родителей. — М.: Роман-газета, 1994. — 180 с.

5. Тренинг по сказкотерапии. — СПб.: «Речь», 2002. — 254 с.

 

Тема 3. Види лялькотерапії:

 

План реалізації теми:

 1. Пальчиковий театр.
 2. Тіньовий театр.
 3. Настільний театр ляльок.
 4. Театр в піску.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Етюд «Лялькові хованки».
 2. Етюд «Лялька на пальчик – чого хоче лялька.
 3. Моделювання психологічних проблем.
 4. Моделювання в ігровій пісочниці.
 5. Театр тіней як форма подолання страху.

 

Форми роботи: моделювання, драматизація, ростановки  в терапевтичному просторі.

Кількість годин: 6 годин.

 

Література по темі:

 

1. Азаров Ю. П. Тайны педагогического мастерства: Учеб. посо-бие. — М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воро-неж: Изд-во НПО «МОДЗК», 2004. — 432 с.

2. Ананьев Б. Г. Человек, как предмет познания. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с.

3. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и вьісш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. — М.: «Академия», 2001. — 248 с.

4. Баркан А. И. Практическая психология для родителей или Как научиться понимать своего ребенка. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. — 432 с.

5. Берковиц Л. Агрессия: причиньі, последствия и контроль. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — 512 с.

6. Бродецкий А. Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве: Аз-бука молчания: Учеб. пособие для творческих учеб. заведений, фак. пе-дагогики и психологии. — М.: ВЛАДОС, 2000. — 192 с.

7. Бурно М. Терапия творческим самовиражением. — М.: Медици-на, 1989 — 304 с.

 

Тема 4.  Ляльки для ігр – моделювання та ігр – драматизації в процесі психологічної допомоги.

План реалізації теми:

 1. Особливості організації ігр – моделювання в психокорекційному процесі.
 2. Особливості організації ігр – драматизації в психокорекційному процесі.
 3. Ігри з лялькою – автопортретом.
 4. Ігри з лялькою субособистостями.
 5. Використання ляльок – маранеток в лялькотерапії.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Ігра – моделювання «Як я дорослішав».
 2. Ігра – драматизація «Конфлікт який залишив шрам в моєму серці» .
 3. «Як мене бачить світ» – робота з лялькою автопортретом.
 4. «Коло мене постійно Я» – робота з ляльками субособистостями.
 5. «Як мною керує страх».

 

Форми роботи: моделювання, драматизація, рольова гра.

Кількість годин: 6 годин.

 

Література по темі:

1. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? — изд. 3-е. -М.:ТЦ«СФЕРА», 2000. – 240 с.

2. Вачков И. В. Сказкотерапия: Развитие самосознания через психо-логическую сказку. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Ось-89, 2003. -144 с.

3. Детская и подростковая психотерапия / Под ред. Д. Лзйна, 3. Миллера. — СПб.: Питер, 2001. — 448 с.

4. Защиринская О. В. Сказка в гостях у психологии. Психологи-ческие техники: сказкотерапия. — СПб.: Издательство ДНК, 2001. -152 с.

5. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посіб. для вищ. навч. закладів. — К.:Освіта, 1998. — 255 с.

6. Копитин А. И. Тренинг по фототерапии. — СПб.: «Речь», 2003. — 96 с.

 

Тема 5.  Створення ляльок-талісманів, оберегів та ляльок – помічників як основа формування само терапевтичного простору.

План реалізації теми:

 1. Принципи створення ляльок-мотанок.
 2. Лялька як оберіг як форма.
 3. Функціональне навантаження ляльок для клієнта.
 4. Форми і методи роботи з етнічними ляльками.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Створення ляльок мотанок:

–          «Зайка на пальчик»;

–          «Хозаюшка»;

–          «Травниця».

 1. Створення ляльки для захисту свого роду.
 2. Моделювання конфлікту за допомогою Ляльки Вальфдорського типу .
 3. Створення ляльки для життя та смерті.

Форми роботи: моделювання, навчальна гра.

Кількість годин: 6 годин.

 

Література по темі:

1. Дж. Прохазка, Дж. Норкросс. Системьи психотерапии. Пособие для специалистов в области психотерапии та психологии. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. — 384 с.

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креа-тивной терапии. — СПб.: ТЦ «СФЕРА», 2001. — 400 с.

3. Зязюн I. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії. — К., 1997. -302 с.

4. Матейчек 3. Родители и дети: Кн. для учителя: Пер. с чеш. — М: Просвещение, 1992. — 320 с.

5. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. — СПб.: «Речь», 2001. — 220с.

6.Никитина Л. А. Мама и детский сад. — М.: Просвещение, 1990. — 93 с.

 

Тема 6. Корекція психологічних проблем через поляризацію образів ляльок.

План реалізації теми:

 1. Подолання психологічних проблем через ляльку.
 2. Корекція страхів та фобій за допомогою ляльок.
 3. Корекція агресії та гіперактивності за допомогою ляльок.
 4. Робота з полярними образами в лялькотерапії.
 5. Робота психолога лялько терапевта з важкохворими дітьми.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

 1. Техніка «Пірати та їх скарби».
 2. Техніка «Вилити свій страх».
 3. Техніка «Мандрівка світом».
 4. Техніка «Добро та зло».
 5. Техніка «День та ніч».
 6. Техніка «Чоловік і жінка».
 7. Техніка «Дитина і дорослий».
 8. Техніка «Радість і горе».

 

Форми роботи: рольова гра, ділова гра, навчальна гра.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

 

1. Змоции, чувства, действия / И. Незовибатько. — М.: ООО «Из-дательство Астрель», 2004. – 319 с.

2. Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. вьісш. учеб. заведений / Авт.-сост. Л.В. Мардахаев. — М.: Академия,

3. Соколов Д. Ю. Сказки и сказкотерапия, а еще Лунньіе дорожки, или приключения принца Зно. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. — 224 с.

4. Спок Б. Разговор с матерью / Пер. с англ. — К.: «Варта», 1994. — 192 с.

5. Тренинг по сказкотерапии. — СПб.: «Речь», 2002. — 254 с.

6. Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой: Для раб. с детьми дошк. возр. — Харьков: Фолио, 1996. — 464 с.

7. Українські народні казки. — К.: Веселка, 1990.

 

Тема 7. Корекція батьківсько – сімейних, дитячих відносин, через лялько – моделювання стосунків.

 

План реалізації теми:

 

1.   Шляхи оптимізації сімейних відносин за допомогою розігрування лялькових етюдів.

2.   Корекція дитячо – батьківських відносин за допомогою лялькового спектаклю.

3.   Подолання конфліктів в сім’ї, як форма драматизації.

4.   Моделювання сімейних відносин в грі.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

1.Техніка «Мама – тато – я –бабуся – і дідусь».

2.  Техніка «Я за родом і сім’єю досить довго не старію».

3.  Техніка «Коло сім’ї ».

4.  Техніка «Джерело сили та надії».

5.  Техніка «Конфлікт – як гору подолати важко».

 

Форми роботи: рольова гра, ділова гра, навчальна гра.

Кількість годин: 6 годин.

Література по темі:

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и вьісш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Лев-ченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. — М.: «Академия», 2001. — 248 с.

2. Бурно М. Терапия творческим самовиражением. — М.: Медици-на, 1989 — 304 с.

3. Гренлюнд 3., Оганесян Н. Ю. Танцевальная терапия. Теория, ме-тодика, практика. — СПб.: Речь, 2004. — 288 с.

4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Тихонова Е. А. Проективная диагно-стика в сказкотерапии. — СПб.: Речь, 2003. — 208 с.

5. Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника: заня-тия, игрьі, упражнения. 2-е изд., доп. и перераб — СПб.: «Речь», 2001. — 160 с.

6. Кряжева Н. Л. Развитие змоционального мира детей. — Екате-ринбург: У-Фактория, 2004. — 192 с.

 

Тема 8. Використання музикотерапії та пластично – танцювального досвіду клієнта як форма психокорекції за допомогою ляльок.

 

План реалізації теми:

 

1.   Основи музикотерапії.

2.   Музичні спектаклі.

3.   Формування пластично – танцювального досвіду.

4.   Психокорекція за допомогою ляльки та музики.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

1.  Техніка «Музика мого дитинства».

2.  Техніка «Мрії мого тіла та душі» (танцювальна терапія).

3.  Техніка «Танці емоцій ляльки».

4.  Техніка «Співоча доля».

5.  Техніка «Лялька плаче та сміється, ляльці добре все вдається».

 

Форми роботи: моделювання, ігрові лялькові етюди, рольова гра.

Кількість годин: 6 годин.

 

Література по темі:

1. Баркан А. И. Практическая психология для родителей или Как научиться понимать своего ребенка. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. — 432 с.

2. Вачков И. В. Королевство Разорванньіх связей, или Психология общения для девчонок и мальчишек. — М.: Ось — 89, 2001.

3. Гарднер Р. Психотерапия детских проблем. — СПб.: «Речь», 2002. — 416 с.

4. Дж. Прохазка, Дж. Норкросс. Системьі психотерапии. Пособие для специалистов в области психотерапии та психологии. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. — 384 с.

5. Лзндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений: Пер. с англ. / Предисл. А. Я. Варга. — М.: МПА, 1994. — 368 с.

6. Мехтхильд Шеффер Практика оригинальной цветочной терапии Баха. — Ростов н/д: «Феникс», 2005. — 208 с.

7. Никитина Л. А. Мама и детский сад. — М.: Просвещение, 1990. — 93 с.

 

 

 

Тема 9. Створення ляльок з пластичних матеріалів (глина, тісто, пластилін) як форми від реагування відчуттів та формування творчої експресії

 

План реалізації теми:

 

1. Основи створення ляльок з пластичних матеріалів:

– створення ляльки з глини;

– створення ляльки з пластиліну;

– створення ляльки з солоного тіста.

2. Створення ляльок з ниток разом з дитиною, як форма творчої експресії

3. Відреагування відчуттів через створення ляльки.

 

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

1.  Створення «Ляльки – пляшки».

2.  Створення «Чарівної кулі».

3.  Створення ляльки «Бо -бо».

4.  Створення ляльки «Первинна мати».

 

Форми роботи: моделювання, ігрові лялькові етюди.

Кількість годин: 6 годин.

 

Література по темі:

1. Овчинникова Т. С, Потаптук А. А. Двигательньій игротренинг для дошкольников. — СПб.: «Речь», 2002. — 176 с.

2. Педагогический знциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. — М.: Большая Российская знциклопедия, 2003. — 528 с.

3. Рождественская В. И., Павлова А. И. Игрьі и упражнения для исправления заикания: пос. для воспит. д\с. — К.: Рад. шк., 1987. — 96 с.

4.Серов Н. В. Светоцветовая терапия. Смьісл и значение цвета: информация — цвет — интеллект. — 2-е изд., перераб. — СПб.: «Речь», 2002. — 160 с.

5. Соколов Д. Ю. Сказки и сказкотерапия, а еще Лунньіе дорожки, или приключения принца Зно. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. — 224 с.

6. Федій Ольга. Естетичне виховання першокласників засобами української народної дитячої пісні: методичні рекомендації. — Полта-ва, 1995. — 32 с.

7. Шеффер Ч., Кзри Л. Игровая семейная психотерапия. — СПб: Питер, 2000. — 384 с.

 

 

Тема 10. Казкотерапія за допомогою ляльок та іграшок, створення терапевтичного простору, фантазій.

 

План реалізації теми:

 

1.   Казкотерапія при використанні ляльок.

2.   Створення педагогічних казок за допомогою ляльки.

3.   Створення власного пальчикового театру для опрацювання психотравматичного досвіду.

4.    Маскотерапія.

 

Техніки, які будуть відпрацьовуватися:

1. Техніка «Лялька – муза для творчого союзу».

2. Створення країни «Ляльок».

3. Моделі проблеми з використанням пальчикового театру.

4. Створення масок для ляльок.

 

Форми роботи: моделювання, ігрові лялькові етюди.

Кількість годин: 6 годин.

 

Література по темі:

1. Азаров Ю. П. Тайны педагогического мастерства: Учеб. посо-бие. — М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воро-неж: Изд-во НПО «МОДЗК», 2004. — 432 с.

2. Бродецкий А. Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве: Аз-бука молчания: Учеб. пособие для творческих учеб. заведений, фак. пе-дагогики и психологии. — М.: ВЛАДОС, 2000. — 192 с.

3.  Ворожцова О. А. Музьіка и игра в детской психотерапии. — М.: Изд-во Института психотерапии, 2004. — 90 с.

4. Гренлюнд 3., Оганесян Н. Ю. Танцевальная терапия. Теория, ме-тодика, практика. — СПб.: Речь, 2004. — 288 с.

5. Змоциональное развитие дошкольника.: Пос. для воспит. д\с / Под ред. А. Д. Кошелевой. — М.: Просвещение, 1985. — 176 с.

6. Естетика: Навч. посіб. / М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова, В. О. Лозовой та ін.; За ред. В. О.Лозового. — К.: Юрінком Інтер 2005. — 208 с.

 

Подпишитесь на рассылку

Только лучшее предложения, интересные новости компании, полезные нововведения и никакого спама!
0
  0
  Корзина
  Корзина пуста
   Calculate Shipping
   Apply Coupon