«Казкотерапія у роботі психолога з дітьми та дорослими»

 

Мета: сформувати необхідні вміння та навички роботи із простором казки. Сформувати базові навички аналізу та створення терапевтичних казок. Опрацювання технік, що дають можливість допомоги дітям та дорослим в рамках психоконсультативного процесу та психокорекції.

Цільова аудиторія: психологи, арт-терапевти, психотерапевти, соціальні працівники, соціальні педагоги, вихователі, студенти, батьки.

Ставицька Олена   ©

 

№ з/п

Тематика модулів програми

Кількістьгодин

1

Казкотерапія – інструмент психологічної практики.Теорія і практика методу. 6 год.

2

Основні психологічні механізми впливу казок в консультуванні дітей та дорослих. Індивідуальне консультування методами казкотерапії. 6 год.

3

Метафорична мова казки. Архетипи і міфологія. Народна мудрість казкових сюжетів. 6 год.

4

Алгоритм казкотерапевтичного процесу. 6 год.

5

Діагностика проблеми особистості за допомогою казки. Робота з кризовими ситуаціями через казку. 6 год.

6

Психотерапевтична казка як форма реалізації особистості. 6 год.

7

Технології казкотерапії у груповій роботі. Театралізація та драматизація  казок. 6 год.

8

Казкотерапії в роботі з дітьми та підлітками. 6 год.

9

Казкотерапевтична  робота з сім’єю. 6 год.

10

Казкотерапія – інтегрована форма психологічної допомоги. 6 год.

Всього: 60 год.

Навчання  проводиться в інтерактивних навчальних групах, де відпрацьовуються базові теоретичні знання, практично реалізуються вправи, техніки та прийоми. Опрацьовуються клієнтські випадки.

 Модуль 1.  Казкотерапія – інструмент психологічної практики.

План:

 1. Казка в історичному розвитку людства.
 2. Чому потрібні казки для розвитку.
 3. Глибинне, архетипічне коріння казки.
 4. Казка в роботі психолога

 

Техніки:

 1. Яка казка знаходиться в цій книжці? (візуалізація)
 2. Казка мого дитинства. Опис перших спогадів.
 3. Я автор. Яку казку би я написав.
 4. Хто, чому і навіщо придумав казки?
 5. Мій казковий герой (підбір іграшок).

Форма роботи: моделювання казок, створення казкових сюжетів, робота з арт-картами, написання та аналіз казок, інтерпретація символів в казках.

          Тривалість роботи групи: 6 год.

 Література:

 1. Дженингс С., Минде А. “Сны, маски и образы. Практикум по арт-терапии”. М., 2003.
 2. Копытин А.И., Корт Б. “Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия”. СПб.: Речь, 2007.
 3. Копытин А.И. “Системная арт-терапия”. СПб.: Питер, 2001.
 4. “Диагностика в арт-терапии. Метод “Мандала” ред. А.И.Копытина. СПб., 2002.
 5. Лебедева Л.Д. “Практика арт-терапии: подходы, диагностика”. СПб.: Речь, 2003.
 6. Пурнис Н.Е. “Арт-терапия. Аспекты трансперсональной психологии”. СПб.: Речь, 2008.
 7. Сусанина И. “Введение в арт-терапию”. Когито, 2007.

 Модуль 2 . Основні психологічні механізми впливу казок в консультуванні.

 

      План :

 1. Простір казки як терапевтичний простір.
 2. Система спілкування несвідомого через казку.
 3. Архетипи давнини в казкових традиціях.
 4. Система казкових моделей в трансляції різних культур

 

Техніки:

 1. Моделювання казки за допомогою іграшок.
 2. Як казка впливає на ваш світогляд? (казковий опис)
 3. Казковий місток між реальністю і несвідомим через казку. Техніка «Піду через місток, знайду…»

Форма роботи: моделювання казок, створення казкових сюжетів, робота з арт-картами, написання та аналіз казок, інтерпретація символів в казках.

          Тривалість роботи групи: 6 год.

 Література:

 1. Аметова Л.А. “Формирование арт-терапевтической культуры младших школьников. Сам себе арт-терапевт”. М., 2003.
 2. Вальдес Одриосола М. – “Арттерапия в работе с подростками. Психотерапевтические виды художественной деятельности.” Методическое пособие. Владос, 2005
 3. Киселева М.В. “Арт-терепия в работе с детьми”. СПб.: Речь, 2008.
 4. Кокоренко В.Л. “Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий”. СПб.: Речь, 200
 5. Копытин А.И. “Теория и практика арт-терапии”. СПб., 2002.
 6. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. “Арт – терапия детей и подростков”. М.: Когито – Центр, 2007.
 7. Красный Ю.Е. “Арт – всегда терапия”. 2006.

 Модуль  3. Метафорична мова казки. Архетипи і міфологія.

      План:

 1. Поняття про архетип, розуміння архетипу в сучасній психології
 2. Міфи як форма архетипічного символізму.
 3. Метафора в казках: народних, авторських, терапевтичних.
 4. Легенди, притчі, саги, билини та їх значимість в процес створення казки.
 5. Створення архетипічної карти клієнта.

Техніки:

 1. Створення персонального міфу.
 2. Робота з архетипами ПРОСТОТА, ГЕРОЙ, ШЛЯХ, ВЛАДА, БУНТ, ВІДДАНІСТЬ, ЛЮБОВ, ТУРБОТА, МУДРІСТЬ.
 3. Створення власних казкових терапевтичних метафор:

«Коли стало важко то …»

«Коли герой втратив надію …»

«Коли всі думали що вороття немає…»

«Коли вже скінчились сили …»

4. Робота з картками «Чарівні тварини». Техніка «Мій казковий помічник».

Форма роботи: моделювання казок, створення казкових сюжетів, робота з арт-картами, написання та аналіз казок, інтерпретація символів в казках.

        Тривалість роботи групи: 6 год.

         Література:

         1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креа-тивной терапии. — СПб.: ТЦ «СФЕРА», 2001. — 400 с.

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Тихонова Е. А. Проективная диагнос-тика в сказкотерапии. — СПб.: Речь, 2003. — 208 с.

3. Кздьюсон X., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. — СПб.Литер, 2001. — 416 с.

4. Медведева И., Шишова Т. Книга для трудньіх родителей. — М.: Роман-газета, 1994. — 180 с.

5. Тренинг по сказкотерапии. — СПб.: «Речь», 2002. — 254 с.

 Модуль 4.  Алгоритм казкотерапевтичного процесу.

     План:

 1. Етапи казкового процесу.
 2. Форми реалізації роботи з казкою.
 3. Основні прийоми роботи з казкою.
 4. Робота із сюжетами казок.

Техніки:

 1. Створення казки та її інтерпретації « На одне чарівне місце напав…».
 2. Створення казки за сюжетом повернення «Коли принцеса повертається із прогулянки …».
 3. Сюжет по втраті «Одного дня чарівник прокинувся без своїх чар і тоді …».
 4. Схема аналізу казки.

Форма роботи: моделювання казок, створення казкових сюжетів, робота з арт-картами, написання та аналіз казок, інтерпретація символів в казках.

           Тривалість роботи групи: 6 год.

        Література:

 1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Грабенко Т.М. “Практикум по креативной терапии”. М.: ТЦ Сфера, 2003.
 2. Киселева М.В. “Арт-терепия в работе с детьми”. СПб.: Речь, 2008.
 3. Кузьмина Е. Р. “Нарисуй мне о себе: практическая психология для взрослых и детей”. М.: Когелет. 2001.
 4. Остер, Дж., Гоулд П. “Рисунок в психотерапии”. М., 2000
 5. Скурат Г. “Детский психологический театр. Развивающая работа с детьми и подростками”. СПб.: Речь, 2007.
 6. Сучкова Н.О. “Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей”. Сфера, 2008.

 Модуль 5. Діагностика проблеми особистості за допомогою казки.

       План:

 1. Принципи діагностики особистості через казку.
 2. Форми індивідуальної діагностики в казкових сюжетах.
 3. Аналіз особистісних ресурсів через казки, заміщення ресурсів.
 4. Символізм казки як метод діагностики.
 5. Робота з домінуючими казковими мотивами.

Техніки:

 1. Фабула як симптом: зустріч, втрата, подорож, випробування, повернення, пізнання, ув’язнення, втеча.
 2. Якості казкового героя: Техніка «Що йому допомагає, що йому заважає».
 3. Характер взаємовідносин в казках. Техніки:

«Я дружу…»

«Я чогось хочу…»

«Я байдужий…»

«Чогось хочуть від мене»

4. Створення банку діагностики в казках.

Форма роботи: моделювання казок, створення казкових сюжетів, робота з арт-картами, написання та аналіз казок, інтерпретація символів в казках.

          Тривалість роботи групи: 6год.

       Література:

1. Азаров Ю. П. Тайны педагогического мастерства: Учеб. посо-бие. — М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воро-неж: Изд-во НПО «МОДЗК», 2004. — 432 с.

2. Ананьев Б. Г. Человек, как предмет познания. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с.

3. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и вьісш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. — М.: «Академия», 2001. — 248 с.

4. Баркан А. И. Практическая психология для родителей или Как научиться понимать своего ребенка. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. — 432 с.

5. Берковиц Л. Агрессия: причиньі, последствия и контроль. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — 512 с.

6. Бродецкий А. Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве: Аз-бука молчания: Учеб. пособие для творческих учеб. заведений, фак. пе-дагогики и психологии. — М.: ВЛАДОС, 2000. — 192 с.

7. Бурно М. Терапия творческим самовиражением. — М.: Медици-на, 1989 — 304 с.

 Модуль 6. Психотерапевтична казка як форма реалізації особистості.

  

План:

 1. Шляхи пошуку себе через казку.
 2. Аналіз почуттів та емоцій, що заважають реалізації.
 3. Система самопідтримки через казку.
 4. Культурно – міфологічні символи казок, як форма самореалізації.
 5. Робота з вільним потоком несвідомого як технології особистісної реалізації.

Техніки:

 1. Техніка «Мої чарівні предмети» або «Що мені треба для щастя…».
 2. Робота із проявами внутрішньої сили з джерелами «Я». Техніки «Мій прихований скарб», «Коли прокинувся чарівник в середині мене».
 3. Техніка «Карта скарбів, що я заховав від себе» (робота з особистісними потенціалами).
 4. Створення медитативних казок.
 5. «Казка про Дерево – характер» (робота з книгою казок).
 6. Створення казкових друзів. Техніка «Подорож двох друзів».

Форма роботи: моделювання казок, створення казкових сюжетів, робота з арт-картами, написання та аналіз казок, інтерпретація символів в казках.

          Тривалість роботи групи: 6год.

         Література:

 1. Бреслав Г. Э. “Цветомедитация: механизмы и техники коррекции. Второе учебное пособие для специалистов и дилетантов”. – СПб.: Речь, 2007.
 2. Бурно М.Е. “Терапия творческим самовыражением”. М., 1989.
 3. Красный Ю.Е. “Арт – всегда терапия”. 2006.
 4. Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. “Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии”. – СПб.: Речь, 2006.
 5. Хайкин Р. Б. “Арт-терапия”. СПб: Наука, 1992.
 6. “Хрестоматия. Арт-терапия”. под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2001.
 7. Сусанина И. “Введение в арт-терапию”. Когито, 2007.

 Модуль 7. Технології казкотерапії у груповій роботі. Театралізація та драматизація  казок.

       План:

 1. Методи казкотерапії та особливості групової роботи.
 2. Казковий театр як форма опрацювання психотерапевтичного досвіду.
 3. Казкотерапевтичні техніки в тренінгу.
 4. Казкотерапія та групова динаміка.
 5. Драматизація казок – процес утворення зв’язку між казкою та реальністю.

Техніки:

 1. Формування системи взаємовідносин у роботі групи

Техніки « Сила спільних бажань» ,  « Подорож до чарівника Гудвіна», « Хто є в рукавичці»; « Терем-теремок….».

 1. Робота із прихованим змістом казок: « Продовжимо казку разом…»
 2. Техніка  « Моя улюблена і не улюблена казка».
 3. Фокус група – « Історія моєї казки».
 4. Психодрама казки. Програвання казок. Техніка: «Моя роль,  мій герой, моя казка, мій подвиг, моя нагорода….». Деролінг.

Форма роботи: моделювання казок, створення казкових сюжетів, робота з арт-картами, написання та аналіз казок, інтерпретація символів в казках.

 Тривалість роботи групи: 6год.

Література:

 1.         Сакович Н.А. Практика сказкотерапии Санкт-Петербург, «Речь», 2007. – 214 с.

2.         Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путешествие в страну сказок, практическое пособие М., 2004. – С 12 – 59.

3.         Зинкевич-Евстигнеева Т. Основы сказкотерапии – М.: 2005. – 80 с.

4.         Соколов Д. Сказки и сказкотерапия – М., 2001. – с 12 – 35.

5.         Зинкевич-Евстигнеева Т. Путь к волшебству Теория и практика сказкотерапии.— СПб.: “Златоуст”, 1998. – 352 с.

6.         Алексеев К. И. Метафора как объект исследования в философии и психологии //Вопросы психологии. – 1996. – №2.  – с 73 – 85.

7.         Милис Дж., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей и “внутреннего ребенка”. – М.: “Киасс”, 1996. –  320 с.

8.         Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. Дым старинного камина (сказки доктора Балу). — СПб.: Речь, 2002. – С. 36 – 42

9.         Зинкевич-Евстигнеева Т. Развивающая сказкотерапия – СПб.: 2006. – 125 с.

10.       Булашевич Т. С. Через дремучий лес к душевной гармонии и к гармонии с внешними миром //Журнал практического психолога. – 1997. – №6. – с 123-126.

11.       Родари Д. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй»: Прогресс; М.; 1990. –  235 с.

12.       Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: ЛГУ, 1986. –  С. 53-58.

13.       Стрелкова Л.П. Уроки сказки, Москва 1989г., 162 с.

14.       Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путешествие в страну сказок», практическое пособие М., 2005. – С. 14-115.

15.       Зинкевич-Евстигнеева Т. Грабенко Т. Игры в сказкотерапии – СПб.: «Речь», 2006. С. 6-208.

16.       Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Психотерапия зависимостей. Метод сказкотерапии» – СПб.: «Речь», 2006.

17.       Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по песочной терапии. Чудеса на песке – СПб.: «Речь», 2003. – 89 с.

18.       Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии – СПб.: «Речь», 2005. – С. 65-74

19.       Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Формы и методы работы со сказками. — СПб.: Речь, 2006. – 140 с.

20.       Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми, Москва 2001г., – 160с.

21.       Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологичекую сказку. — М.: Ось-89, 2001. – 369 с.

 

Модуль 8. Психокорекційний потенціал казкотерапії в роботі з дітьми та підлітками.

     План:

 1. Корекційно-розвивальні можливості казкотерапії.
 2. Казкотерапія – розкриття зовнішнього та внутрішнього, моделювання майбутнього.
 3. Актуалізація потенціалу дитини і корекція поведінкових реакцій засобами казкотерапії.
 4. Казкотерапія як інструмент формування досвіду конструктивної взаємодії як з дорослими так із однолітками.
 5. Створення власної казки як метод формування у дітей адекватного ставлення до себе та своїх можливостей.

Техніки:

 1. Екологічний простір казки у навчанні та вихованні. « Початок пригод та пошук шляху».
 2. Техніки: « Карта моїх мрій», « В пошуках легенди».
 3. Робота з «Я-концепцією» школяра.
 4. Техніки « Я єдиний на планеті…», «Дзеркальний Оракул», « Мої досягнення».
 5. Робота з проблемами саморегуляції. « Мої сильні та мої слабкі сторони», «Казка про волю», « Таким я хочу бути», « Самореклама» « Я сам собі чарівник….
 6. Робота з его-ідентичністю  « Вікно», « Мій Всесвіт…», «Перехрестя».

 Форма роботи: моделювання казок, створення казкових сюжетів, робота з арт-картами, написання та аналіз казок, інтерпретація символів в казках.

Тривалість роботи групи: 6год.

Література:

 1.        Сакович Н.А. Практика сказкотерапии Санкт-Петербург, «Речь», 2007. – 214 с.

2.        Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путешествие в страну сказок, практическое пособие М., 2004. – С 12 – 59.

3.        Зинкевич-Евстигнеева Т. Основы сказкотерапии – М.: 2005. – 80 с.

4.        Соколов Д. Сказки и сказкотерапия – М., 2001. – с 12 – 35.

5.        Зинкевич-Евстигнеева Т. Путь к волшебству Теория и практика сказкотерапии.— СПб.: “Златоуст”, 1998. – 352 с.

6.        Алексеев К. И. Метафора как объект исследования в философии и психологии //Вопросы психологии. – 1996. – №2.  – с 73 – 85.

7.        Милис Дж., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей и “внутреннего ребенка”. – М.: “Киасс”, 1996. –  320 с.

8.        Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. Дым старинного камина (сказки доктора Балу). — СПб.: Речь, 2002. – С. 36 – 42

9.        Зинкевич-Евстигнеева Т. Развивающая сказкотерапия – СПб.: 2006. – 125 с.

10.      Булашевич Т. С. Через дремучий лес к душевной гармонии и к гармонии с внешними миром //Журнал практического психолога. – 1997. – №6. – с 123-126.

11.      Родари Д. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй»: Прогресс; М.; 1990. –  235 с.

12.      Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: ЛГУ, 1986. –  С. 53-58.

13.      Стрелкова Л.П. Уроки сказки, Москва 1989г., 162 с.

14.      Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путешествие в страну сказок», практическое пособие М., 2005. – С. 14-115.

15.      Зинкевич-Евстигнеева Т. Грабенко Т. Игры в сказкотерапии – СПб.: «Речь», 2006. С. 6-208.

16.      Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Психотерапия зависимостей. Метод сказкотерапии» – СПб.: «Речь», 2006.

17.      Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по песочной терапии. Чудеса на песке – СПб.: «Речь», 2003. – 89 с.

18.      Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии – СПб.: «Речь», 2005. – С. 65-74

19.      Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Формы и методы работы со сказками. — СПб.: Речь, 2006. – 140 с.

20.      Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми, Москва 2001г., – 160с.

21.      Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологичекую сказку. — М.: Ось-89, 2001. – 369 с.

 

Модуль 9.  Казкотерапевтична  робота з сім’єю.

 План:

 Сімейне консультування  методами казкотерапії.

 1. Використання сімейних міфів, історій в психологічному консультуванні.
 2. Конструктивне рішення сімейних проблем з допомогою казки.
 3. «Сімейні ролі» – «казкові ролі».
 4. Сімейні традиції, ритуали та їх відображення в казкових сюжетах.

Техніки:

 1. Робота по актуалізації етнічних сімейних традицій . «Міцна сім’я – щаслива родина». « Мудрість від роду до роду».
 2. Техніка « Моя дитяча історія про сім’ю» . Створення казки на основі спогадів з дитинства.
 3. Енергоінформаційне поле сім’ї. Техніка « Скриня з приданим», « Казка про силу мого роду…».
 4. Застосування казкових сюжетів для вирішення життєвих ситуацій.
 5. Техніки «Повернення маленької феї», « Проблемна-непроблемна ситуація»,

« Повернення у свою казку…»

 1. Написання спільної казки. Техніка « Календар нашого щастя….» , « Найголовніша наша мрія».

 Форма роботи: моделювання казок, створення казкових сюжетів, робота з арт-картами, написання та аналіз казок, інтерпретація символів в казках.

Тривалість роботи групи: 6год.

Література:

 1.  Сакович Н.А. Практика сказкотерапии Санкт-Петербург, «Речь», 2007. – 214 с.

2.  Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путешествие в страну сказок, практическое пособие М., 2004. – С 12 – 59.

3.  Зинкевич-Евстигнеева Т. Основы сказкотерапии – М.: 2005. – 80 с.

4.  Соколов Д. Сказки и сказкотерапия – М., 2001. – с 12 – 35.

5.  Зинкевич-Евстигнеева Т. Путь к волшебству Теория и практика сказкотерапии.— СПб.: “Златоуст”, 1998. – 352 с.

6.  Алексеев К. И. Метафора как объект исследования в философии и психологии //Вопросы психологии. – 1996. – №2.  – с 73 – 85.

7.  Милис Дж., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей и “внутреннего ребенка”. – М.: “Киасс”, 1996. –  320 с.

8.  Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. Дым старинного камина (сказки доктора Балу). — СПб.: Речь, 2002. – С. 36 – 42

 Модуль 10. Казкотерапія – інтегрована форма психологічної допомоги .

 План:

 1. Консультативні та корекційно-розвивальні можливості казки в рамках арт-терапевтичних сесій.
 2. Гра з піском – простір казки.
 3. Малювання в казкотерапії.
 4. Казкотерапія з створенням та використанням ляльок.

 Техніки:

 1. Казка на піску « Мій чарівний світ». Моделювання піскових картин.
 2. Діагностика проблем через малювання .Техніка «Намалюй мені казку».
 3. Створення ляльок для казкотерапії . « Ляльки на пальчиках» .
 4. Техніка «Театр моєї ляльки.»

 Тривалість роботи групи: 6год.

Література:

1.  Сакович Н.А. Практика сказкотерапии Санкт-Петербург, «Речь», 2007. – 214 с.

2.  Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путешествие в страну сказок, практическое пособие М., 2004. – С 12 – 59.

3.  Зинкевич-Евстигнеева Т. Основы сказкотерапии – М.: 2005. – 80 с.

4.  Соколов Д. Сказки и сказкотерапия – М., 2001. – с 12 – 35.

5.  Зинкевич-Евстигнеева Т. Путь к волшебству Теория и практика сказкотерапии.— СПб.: “Златоуст”, 1998. – 352 с.

6.  Алексеев К. И. Метафора как объект исследования в философии и психологии //Вопросы психологии. – 1996. – №2.  – с 73 – 85.

7.  Милис Дж., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей и “внутреннего ребенка”. – М.: “Киасс”, 1996. –  320 с.

8.  Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. Дым старинного камина (сказки доктора Балу). — СПб.: Речь, 2002. – С. 36 – 42

9.  Зинкевич-Евстигнеева Т. Развивающая сказкотерапия – СПб.: 2006. – 125 с.

10.            Булашевич Т. С. Через дремучий лес к душевной гармонии и к гармонии с внешними миром //Журнал практического психолога. – 1997. – №6. – с 123-126.

11.            Родари Д. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй»: Прогресс; М.; 1990. –  235 с.

12.            Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: ЛГУ, 1986. –  С. 53-58.

13.            Стрелкова Л.П. Уроки сказки, Москва 1989г., 162 с.

14.            Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путешествие в страну сказок», практическое пособие М., 2005. – С. 14-115.

15.            Зинкевич-Евстигнеева Т. Грабенко Т. Игры в сказкотерапии – СПб.: «Речь», 2006. С. 6-208.

16.            Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Психотерапия зависимостей. Метод сказкотерапии» – СПб.: «Речь», 2006.

17.            Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по песочной терапии. Чудеса на песке – СПб.: «Речь», 2003. – 89 с.

18.            Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии – СПб.: «Речь», 2005. – С. 65-74

19.            Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Формы и методы работы со сказками. — СПб.: Речь, 2006. – 140 с.

20.            Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми, Москва 2001г., – 160с.

21.            Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологичекую сказку. — М.: Ось-89, 2001. – 369 с.

Список рекомендованої літератури до курсу

 1. Алексеева М.Ю. “Практическое применение элементов арт-терапии в работе учителя”. М., 2003.
 2. Аметова Л.А. “Формирование арт-терапевтической культуры младших школьников. Сам себе арт-терапевт”. М., 2003.
 3. “Арт-терапия: Диалог: Россия-Великобритания” Сборник статей. Островитянин, 2008.
 4. “Арт-терапия”. ред.-сост. А.И.Копытин. СПБ., 2001.
 5. Бетенски М. “Что ты видишь? Новые методы арт-терапии”. М., 2002.
 6. Богданович В. “Новейшая арт-терапия. О чем молчат искусствоведы”. Золотое Сечение, 2008.
 7. Будза А. “Арт-терапия: Йога внутреннего художника”. Феникс, 2006.
 8. Будза А. “Эзотерическая фотография. Дзэн и фото-арт-терапия”. Феникс, 2007.
 9. Бурно М.Е. “Терапия творческим самовыражением”. М., 1989.
 10. Вальдес Одриосола М. – “Арттерапия в работе с подростками. Психотерапевтические виды художественной деятельности.” Методическое пособие. Владос, 2005.
 11. Вачков И.В. “Арт-терапия. Развитие самопознания через психологическую сказку”. М.,2001.
 12. Ганим Барбара. “Исцеление через искусство”. Минск, 2005.
 13. Дженингс С., Минде А. “Сны, маски и образы. Практикум по арт-терапии”. М., 2003.
 14. “Диагностика в арт-терапии. Метод “Мандала” ред. А.И.Копытина. СПб., 2002.
 15. Дрешер Ю.Н. “Библиотерапия, теория и практика: учебное пособие”. Профессия, 2007.
 16. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Грабенко Т.М. “Практикум по креативной терапии”. М.: ТЦ Сфера, 2003.
 17. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. “Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии”. СПб.: Златоуст, 2005.
 18. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. “Психотерапия зависимостей: Метод арт-терапии”. СПб.: Речь 2002.
 19. Остер, Дж., Гоулд П. “Рисунок в психотерапии”. М., 2000.
 20. Киселева М.В. “Арт-терепия в работе с детьми”. СПб.: Речь, 2008.
 21. Кожохина С.К. “Растём и развиваемся с помощью искусства”. СПб.: Речь, 2006.
 22. Кокоренко В.Л. “Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий”. СПб.: Речь, 2005.
 23. Колошина Т., Тимошенко Г. “Марионетки в психотерапии”. М., 2001.
 24. Копытин А.И., Корт Б. “Техники аналитической арт-терапии: исцеляющие путешествия”. СПб.: Речь, 2007.
 25. Копытин А.И. “Теория и практика арт-терапии”. СПб., 2002.
 26. Копытин А.И. “Тест “Нарисуй историю”. СПб.: Речь, 2003.
 27. Копытин А.И. “Системная арт-терапия”. СПб.: Питер, 2001.
 28. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. “Арт – терапия детей и подростков”. М.: Когито – Центр, 2007.
 29. Королева З. “Говорящий рисунок” (100 графических тестов). 2006.
 30. Короп Илья. “Законы Радости. Исцеление словом и музыкой” (+ CD). Открытый Мир, 2008.
 31. Короткова Л.Д. “Арт-терапия для дошкольников и младшего школьного возраста”. СПб.: Речь -2001.
 32. Красный Ю.Е. “Арт – всегда терапия”. 2006.
 33. Кузьмина Е. Р. “Нарисуй мне о себе: практическая психология для взрослых и детей”. М.: Когелет. 2001.
 34. Лановой В.Е. “Метод “Напишите рассказ”. Диагностика, терапия и прогноз”. СПб.: Речь, 2006.
 35. Лебедева Л.Д. “Практика арт-терапии: подходы, диагностика”. СПб.: Речь, 2003.
 36. Лебедева Л. Д. “Арт-терапия в педагогике” Педагогика, 2000.
 37. Малкиоди Кати “Палитра души. Преображающая сила искусства: путь к здоровью и благополучию”. София, 2004.
 38. Мардер Л. “Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста”. Генезис, 2007.
 39. Медведева Е.А. Левченко И.Ю. Комиссарова Л.Н. Добровольская Т.А. “Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании”. М.: Академия, 2001.
 40. Мэй Р. “Мужество творить: Очерк психологии творчества”. Инициатива 2001.
 41. Назарова Л. “Фольклорная арт-терапия”. СПб.: Речь, 2002.
 42. Никитин В. “Пластикодрама: Новые направления в арт-терапии”. М., 2003.
 43. Норрис Стефании. “Секреты цветотерапии”. АСТ, Астрель, 2004.
 44. Гиппиус С.В. “Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств”. СПб., 2001.
 45. Копытин А.И. “Тест “Нарисуй историю”. СПб., 2003.
 46. Погосова Н.М. “Погружение в сказку.Сказотерапевтические программы”. СПб.: Речь, 2007.
 47. “Практикум по арт-терапии” Ред. А.И.Копытин. СПб., 2001.
 48. Пурнис Н.Е. “Арт-терапия. Аспекты трансперсональной психологии”. СПб.: Речь, 2008.
 49. Пурнис Н.Е. “Арт-терапия в развитии персонала”. СПб.: Речь, 2008.
 50. Радина Н.К. “Истории и сказки в психологической практике”. СПб.: Речь, 2006.
 51. Романова Е.С. “Графические методы в практической психологии”. СПб., 2001.
 52. Рудестам К. “Групповая психотерапия”. СПб., 2000.
 53. Рыбакова С.Г. “Арт-терапия для детей с задержкой психического развития”. СПб.: Речь, 2007.
 54. Сельченок К.В. “Новейшая цветопсихология”. Харвест, 2007г.
 55. Скурат Г. “Детский психологический театр. Развивающая работа с детьми и подростками”. СПб.: Речь, 2007.
 56. Сусанина И. “Введение в арт-терапию”. Когито, 2007.
 57. Сучкова Н.О. “Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей”. Сфера, 2008.
 58. Татаринцева А.Ю., Григорчук М.Ю. “Детские страхи. Куклотерапия в помощь детям”. СПб.: Речь, 2007г.
 59. Уильямс Х. “Говорящий” рисунок, или как познать свое глубинное “Я”. АСТ, 2007.
 60. Хайкин Р. Б. “Художественное творчество глазами врача”. М.: Наука, 1992.
 61. Хайкин Р. Б. “Арт-терапия”. СПб: Наука, 1992.
 62. “Хрестоматия. Арт-терапия”. под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2001.
 63. Черемнова Е.Ю. “Танцетерапия. Танцевально-оздоровительные методики”. Феникс, 2008.
 64. Шевченко М.”Я рисую успех и здоровье!”. Питер, 2007.
 65. Бреслав Г. Э. “Цветомедитация: механизмы и техники коррекции. Второе учебное пособие для специалистов и дилетантов”. – СПб.: Речь, 2007.
 66. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д.,Кудзилов Д. Б. “Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии”. – СПб.: Речь, 2006. (+ цветные вклейки)
 67. Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. “Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии”. – СПб.: Речь, 2006.
 68. Никитин В.Н. “Энциклопедия тела: психология, психотерапия, педагогика, театр, танец, спорт, менеджмент”. – М: Алетейя, 1998.

Подпишитесь на рассылку

Только лучшее предложения, интересные новости компании, полезные нововведения и никакого спама!
0
  0
  Корзина
  Корзина пуста
   Calculate Shipping
   Apply Coupon